Amgueddfa Ceredigion Museum
 1. Hafan
 2. Cyfeillion

CYFEILLION AMGUEDDFA CEREDIGION


Mae'r Amgueddfa yn newid ac yn tyfu

Diolch i gais llwyddiannus i Gronfa Treftadaeth y Loteri yn 2015, dechreuodd yr Amgueddfa ar ddatblygiad mawr cyffrous yn 2016, i greu mynedfa newydd ar y stryd a mynediad a chyfleusterau gwell i ymwelwyr yn ogystal ag uno â'r Ganolfan Groeso. Mae'r Cyfeillion yn helpu'r prosiect yn ei holl agweddau, gan gynnwys ymgeisio am grantiau a chodi arian.

A allwch chi ein helpu ni?

Mae Cyfeillion Amgueddfa Ceredigion yn falch o groesawu aelodau newydd, beth bynnag fo eu hoed, eu profiad a'u sgiliau. Mae'n werth chweil ymuno â'r 'Cyfeillion' a byddem yn falch o'ch cefnogaeth chi.

Mae Cymdeithas Cyfeillion Amgueddfa Ceredigion yn Elusen Gofrestredig (rhif 506308) a'i phwrpas yw cefnogi gwaith yr Amgueddfa.

cyfeillionByddwn yn cynnal un cyfarfod cyffredinol yn yr hydref a dau neu dri o gyfarfodydd eraill bob blwyddyn, yn ogystal â chwarae rhan mewn digwyddiadau eraill.

Sut mae'r Cyfeillion yn cefnogi'r Amgueddfa

 • Mae bron y cyfan o'r arian sy'n dod o danysgrifiadau blynyddol; gostyngiadau treth i roddion o dan y cynllun Cymorth Rhoddion; a llog a chyfalaf o'r rhoddion a adewir i'r Cyfeillion yn mynd at y gyllideb ar gyfer prynu neu gadw eitemau i'r casgliadau a chynorthwyo prosiectau.
 • Oherwydd bod y "Cyfeillion" yn elusen gofrestredig maen nhw'n gallu cael rhai grantiau nad oes hawl gan yr Amgueddfa ymgeisio amdanynt.
 • Rydym yn fath o bont rhwng yr Amgueddfa a'r gymuned ehangach.
 • Mae gennym Gyngor a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol ac mae'r rheiny'n cynghori'r Amgueddfa.
 • Rydym yn cynnig pob math ar gymorth gwirfoddol fel bo angen.

Mae'r Cyfeillion yn cael

 • Boddhad o gael helpu diogelu treftadaeth Ceredigion
 • Dysgu am waith yr Amgueddfa
 • Rhaglenni o ddigwyddiadau, arddangosiadau ac arddangosfeydd sy'n cael eu cylchredeg mewn print ac ar e-bost.
 • Gwybodaeth am ddarlithoedd neu ddigwyddiadau sy'n ymwneud â materion treftadol y mae cyrff eraill yn eu trefnu.
 • Gwahoddiadau i ddigwyddiadau cymdeithasol ac agoriadau arddangosfeydd.
 • Gostyngiad o 10% yn siop yr Amgueddfa
 • Gostyngiad o 10% wrth brynu gweithiau celfyddydol yn oriel y Coliseum.

Amgueddfa Ceredigion yn cefnogi cymunedau a threftadaeth

Mae'r Amgueddfa:

 • yn cadw, yn adfer ac yn arddangos eitemau a gwrthrychau sy'n ymwneud â hanes Ceredigion.
 • yn gartref i glybiau pobl ifanc, e.e. curadiaid ac archeolegwyr ifanc.
 • yn trefnu arddangosfeydd y celfyddydau, gwisgoedd, tecstilau a llawer iawn mwy yn yr Oriel ac arddangosfeydd dros dro ar bynciau a themâu amrywiol yn yr awditoriwm ac mewn mannau eraill.
 • yn trefnu cystadlaethau celfyddydol i gefnogi digwyddiadau ehangach a gweithgareddau creadigol yn ystod gwyliau'r ysgol.
 • yn cynnal arddangosfa flynyddol Cymdeithas Gelf Ceredigion
 • yn cefnogi gweithgareddau celfyddydol cymunedol a hanes lleol
 • yn darparu adnoddau ar gyfer ysgolion lleol a grwpiau hŷn
 • yn lleoliad ar gyfer ffilmiau clasurol, dramâu a pherfformiadau.
 • yn cynnig profiad gwaith ar gyfer pobl ifanc
 • yn croesawu gwirfoddolwyr ac yn meddwl yn uchel ohonynt
 • yn cadw siop helaeth at ddant pawb

Mae'r staff hefyd:

 • yn cynnig arbenigedd o ran adnabod gwrthrychau hanesyddol
 • yn siarad â'r ysgolion a grwpiau lleol
 • yn helpu trefnu arddangosiadau yn y Ceinewydd, Tregaron, Aberaeron a Llanbedr Pont Steffan a'r bwthyn yn Llan-non , gyda chymorth gwirfoddolwyr lleol.